توکل وتوسل عامل پیروزی

توکل وتوسل عامل پیروزی؛ سخنرانی شهید صیاد شیرازی«گزارش از جبهه جنگ ؛توکل وتوسل عامل پیروزی» (۱۷:۰۰)