نقش معنویت در جنگ

نقش معنویت در جنگ؛ بخش دوم سخنرانی شهید صیاد شیرازی قبل از خطبه های نماز جمعه با موضوع نقش معنویت در پیروزی جنگ (۲۲:۱۷)