کتاب منافقین در کمینگاه صیاد

کتاب منافقین در کمینگاه صیاد

نقش ارتش و شهید صیاد شیرازی در عملیات مرصاد

گردآوری و تدوین: محمد مسعود بهمنی

نوبت / سال چاپ: اول / ۱۳۹۳
شمارگان: ۲۰۰۰
ناشر: انتشارات ایران سبز – تهران

مرکز پخش: تلفن ۲۲۴۸۸۷۵۶

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: تاریخچه و وضعیت منافقین
۱-۱: تاریخچه تشکیل سازمان منافقین
۱-۱-۱: قبل از انقلاب اسلامی
سیر گرایش های فکری سازمان مجاهدین خلق
تغییر و تحولات تشکیلاتی در سازمان مجاهدین خلق
فرصت طلبی مسعود رجوی و قبضه کردن رهبری سازمان مجاهدین خلق
ملاقات نمایندگان مجاهدین خلق با امام خمینی در نجف

۱-۱-۲: بعد از انقلاب اسلامی
۱-۲: وضعیت عملکرد منافقین در طول دوران دفاع مقدس
۱-۲-۱: انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین و ازدواج مسعود رجوی با مریم عضدانلو
۱-۲-۲: سوء استفاده رجوی از بنی صدر و اختلاف آنها بر سر جنگ عراق علیه ایران
۱-۲-۳: انتقال منافقین از اروپا به عراق و ملاقات رجوی با صدام
۱-۲-۴: تحلیل منافقین از جنگ و فوت امام

۱-۳: وضعیت عمومی جبهه های جنگ در سال ۱۳۶۷
ارتش آزادی بخش منافقین

فصل دوم: عملیات فروغ جاویدان منافقین و عملیات مرصاد ایران
۲-۱: تشریح عملیات منافقین
۲-۱-۱: استعداد دشمن
۲-۲: محورهای پیش روی
۲-۳: تشریح و نتایج عملیات مرصاد
۲-۳-۱: مرحله یکم عملیات (سه شنبه ۶۷/۵/۴)
۲-۳-۲: مرحله دوم عملیات (چهارشنبه ۶۷/۵/۵)
۲-۳-۳: مرحله سوم عملیات (پنج شنبه ۶۷/۵/۶)
۲-۳-۴: نتایج عملیات مرصاد
۲-۴: نقش ارتش در عملیات مرصاد
۲-۴-۱: نقش هوانیروز ارتش ج.ا.ا
۲-۴-۲: نقش نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا
۲-۴-۳: نقش نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا
۲-۴-۴: نقش پدافند هوایی نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا

فصل سوم: نقش شهید صیاد شیرازی در عملیات مرصاد

فصل چهارم: ارزیابی و تجزیه و تحلیل و نکات آموزشی عملیات مرصاد

۴-۱: ارزیابی و تجزیه و تحلیل
۴-۱-۱: پیش زمینه های حمله منافقین
۴-۱-۲: اهداف منافقین برای حمله به ایران
۴-۱-۳: پیامدهای عملیات فروغ جاویدان منافقین
۴-۱-۴: تأثیرات و دستاوردهای داخلی عملیات مرصاد
۴-۱-۵: تأثیرات و دستاوردهای خارجی عملیات مرصاد
۴-۱-۶: نقش ارتش و امیر صیاد شیرازی در عملیات مرصاد
۴-۲: نکات آموزشی عملیات مرصاد
۴-۲-۱: نقاط قوت عملیات مرصاد
۴-۲-۲: نقاط ضعف عملیات مرصاد
۳-۴: سخن پایانی

فهرست منابع