کتاب فرمانده شجاع؛ صیاد از منظر یاران

 

دانلود فایل pdf کتاب فرمانده شجاع

 

 

کتاب فرمانده شجاع؛ صیاد از منظر یاران و هم رزمان

 

گردآورنده: سرتیپ دوم بازنشسته دکتر ابوالقاسم کیا

 

عنوان: فرمانده شجاع؛ صیاد از منظر یاران و هم رزمان

 

مدیر هنری: سمیه روح اللهی

 

سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس، ۱۳۹۷