کتاب شبنم عشق

شبنم عشق

به اهتمام بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس؛ تهران: بی تا.