کتاب آزادی خرمشهر

آزادی خرمشهر

تدوین احمد دهقان؛ تهران: انتشارات سوره مهر، ۱۳۸۸ ش.