توکل وتوسل عامل پیروزی

توکل وتوسل عامل پیروزی؛ سخنرانی شهید صیاد شیرازی«گزارش از جبهه جنگ ؛توکل وتوسل عامل پیروزی» (17:00)  
بیشتر

وضعیت ارتش

وضعیت ارتش؛ سخنرانی شهید صیاد شیرازی به مناسبت دهه فجر با موضوع «وضعیت ارتش در دوبعد ایدئولوژی و نظامی» (30:48)  
بیشتر

ارتش قبل و بعد از انقلاب

ارتش قبل و بعد از انقلاب؛ سخنرانی شهید صیاد شیرازی با موضوع «ما مصمم به دفاعیم!،مقایسه ارتش در قبل وبعد از انقلاب» (27:05)  
بیشتر

ارتقاء درجه با تقوا

ارتقاء درجه با تقوا؛ سخنرانی شهید صیاد شیرازی با موضوع «تحلیل عملیات ها ،دیدار با حضرت امام (ره) و اینکه عامل درجه ارتقاء در جبهه تقواست» (31:36)  
بیشتر