کتاب اسطوره ها

اسطوره ها به کوشش خلیل اسفندیاری؛ تهران: نشر شاهد، 1380 ش.
بیشتر