خاطرات؛ سردار غلامعلی رشید

خاطرات؛ سردار غلامعلی رشید

سردار غلامعلی رشید: صیاد شیرازی یك نقش تاریخی در وحدت بین ارتش و سپاه ایفا كرد. او پس از آن كه توسط حضرت امام(ره) برای فرماندهی نیروی زمینی ارتش برگزیده شد، ارتش و سپاه را متحد كرد و بعد هم، پیروزی و عزت را برای جبهه ی اسلام و مسلمین رقم زد.

خاطرات؛ دكتر سیدحسن فیروزآبادی

خاطرات؛ دكتر سیدحسن فیروزآبادی

دكتر سیدحسن فیروزآبادی: برایم نوشته بود: در تجربه ی بیست سال خدمت به انقلاب، رمز موفقیت فردی و جمعی را در ادامه ی راه شهدا و رسیدن به صلاحیت«والذین جاهدوا» می دانم. ما نیز با بهره گیری از نور و عطر شهید عزیزمان، باید به صلاحیت«والذین جاهدوا» بیندیشیم و با رشد معنویات، خودمان را به این مقام رفیع برسانیم.

خاطرات؛ امیر علی شهبازی

خاطرات؛ امیر علی شهبازی

امیر علی شهبازی: آن شهید بزرگوار، در طول عمر پر بركت خود و به ویژه در تمام مدت خدمت در ارتش و ستاد كل، خصوصیاتی چون تقوا، توكل، صداقت و شجاعت را با مشخصه های بارز انضباط، دانش حرفه ای، سخت كوشی، قاطعیت، تحرك، امیدواری، تصمیم گیری به موقع، قانون گرایی، نمونه بودن، بهره گیری از مشورت صاحبان تجربه، تلفیق و تركیب كرده بود، به طوری كه حقیقتا صفت شیر روز و زاهد شب در او تجسمی عینی داشت.