وضعیت ارتش

وضعیت ارتش؛ سخنرانی شهید صیاد شیرازی به مناسبت دهه فجر با موضوع «وضعیت ارتش در دوبعد ایدئولوژی و نظامی» (30:48)  
بیشتر