ارتقاء درجه با تقوا

ارتقاء درجه با تقوا؛ سخنرانی شهید صیاد شیرازی با موضوع «تحلیل عملیات ها ،دیدار با حضرت امام (ره) و اینکه عامل درجه ارتقاء در جبهه تقواست» (31:36)  
بیشتر