کتاب خاطرات سال های نبرد

  خاطرات سال های نبرد خاطرات شهید علی صیاد شیرازی؛[سازمان تبلیغات اسلامی] تهران: سوره مهر و نشر شاهد، 1379 ش.   در این کتاب داستان زندگی، فعالیت‌های سیاسی و نظامی شهید علی صیاد شیرازی بازگو شده است. داستان در قالب خاطرات و با روایت اول شخص، شکل می‌گیرد و طی آن مبارزات نامبرده در دوره طاغوت، همچنین خدمات و مسئولیت‌های وی در دوره جنگ تحمیلی و سرانجام نقش ایشان در فتح خرمشهر توصیف می‌شود.
بیشتر