خاطرات؛ امیر علی شهبازی

امیر علی شهبازی: آن شهید بزرگوار، در طول عمر پر بركت خود و به ویژه در تمام مدت خدمت در ارتش و ستاد كل، خصوصیاتی چون تقوا، توكل، صداقت و شجاعت را با مشخصه های بارز انضباط، دانش حرفه ای، سخت كوشی، قاطعیت، تحرك، امیدواری، تصمیم گیری به موقع، قانون گرایی، نمونه بودن، بهره گیری از مشورت صاحبان تجربه، تلفیق و تركیب كرده بود، به طوری كه حقیقتا صفت شیر روز و زاهد شب در او تجسمی عینی داشت.
بیشتر