امداد غیبی(۲)

امداد غیبی(2)؛ بخش دوم سخنان شهید صیاد شیرازی در مورد علت تاخیر عملیاتها و خاطراتی از امداد های غیبی در عملیات ها (31:42)  
بیشتر